Detský domov Štúrovo

    Úvod     Zmluvy     Faktúry     Kontakt     Register OPK     Podporili nás     O nás     Voľné pracovné miesta     Výročné správy     OZ     Ochrana osobných údajov  
 

 

 Výročné správy 2016

 

 Výročná správa 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Štúrove, dňa 27.01.2017

Obsah výročnej správy

 

 1. Základné údaje

 

 1. Filozofia a stratégia detského domova

 

 

 1. Rozvíjanie zamestnancov detského domova

 

 1. Zapájanie rodín

 

 

 1. Spolupráca s odbornou verejnosťou

 

 1. Vytváranie rodinných podmienok pre rozvoj dieťaťa a jeho samostatnosť

 

 

 1. Účtovná závierka k 31.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Základné údaje

 

Názov organizácie: Detský domov Štúrovo

Sídlo organizácie: Námestie slobody č. 13, 943 01 Štúrovo

Právna forma: Rozpočtová organizácia

IČO: 00181641

DIČ: 2021073967

Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava, č. ú.: SK03 8180 0000 0070 0042 1448

Počet zamestnancov: 29

Priestorové usporiadanie: 2 samostatné výchovné skupiny v kmeňovej budove a 1 samostatná výchovná skupina v samostatnej budove nachádzajúcej sa v areáli detského domova

Počet detí: 35

Počet skupín a zloženie: 3 samostatné výchovné skupiny spolu 35 detí,

z toho: 1. SVS- 10 detí, 2. SVS- 10 detí, 3. SVS - 10 detí.

Profesionálne rodiny: 4 PR, v ktorých je spolu umiestnených 5 detí.

Meno riaditeľa: Ing. Klaudia Jónásová - riaditeľ

Kontakt: 036/7511110

E-mail: dedsturovo@stonline.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Filozofia a stratégia detského domova

Detský domov Štúrovo poskytuje starostlivosť deťom a mladým dospelým vo veku od  0 do 25 rokov, podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o Sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. O deti sa staráme v troch samostatných výchovných skupinách a štyroch profesionálnych rodinách.

Víziou detského domova je vytvoriť zariadenie pre dočasné umiestnenie detí, ktorých psychický, fyzický a sociálny vývin je ohrozený alebo narušený v ich primárnom prostredí. Detský domov pritom dbá na to, aby sa dieťa ocitlo v ústavnej starostlivosti na čo najkratší čas. Našou víziou je posilniť terénnu prácu s rodinou dieťaťa a to najmä prostredníctvom odborného poradenstva, edukáciou, priamou činnosťou a praktickým vedením rodičov našimi zamestnancami. Detský domov umožňuje deťom prejaviť a rozvíjať ich individuálny potenciál a je im nápomocný pri dosiahnutí čo najvyšších akademických úspechov a životných kvalít, ktoré potom uľahčia mladým dospelým vstup do samostatného života.

 

Teoretické východiská

 

Detský domov sa, okrem, iného, opiera o národné vízie, programové vyhlásenia vlády, národné koncepcie a stratégie ústavnej starostlivosti. Zamestnanci sú oboznámení so Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike (MPSVaR SR, november 2011).

„Špecifickým cieľom transformácie a deinštitucionalizácie v oblasti náhradnej starostlivosti je zníženie počtu detí umiestnených v inštitúciách na základe rozhodnutia súdu o. i. utvorením podmienok na zavedenie a previazanie preventívnych opatrení na predchádzanie nariadeniu ústavnej starostlivosti s opatreniami na zníženie negatívnych vplyvov inštitucionalizácie na vývoj dieťaťa.“

 

Ciele a poslanie výchovy v detskom domove

Detský domov Štúrovo (ďalej len DeD),  zabezpečuje starostlivosť a výchovu detí na základe rozhodnutia súdu celoročne a nepretržite, v období, kým rodina dieťaťa nie je schopná, alebo sa nemôže postarať o dieťa, alebo nie je možné zabezpečiť inú rodinnú formu výchovy dieťaťa – v súlade so Zákonom o rodine a Zákonom o SPODaSK, DeD bude v budúcnosti vykonávať aj výchovné opatrenia nariadené súdom.

Na základe hore uvedených východísk a rozvojového programu môžeme stanoviť nasledovné ciele pre detský domov:

 • Poskytovať kvalitné sociálne služby deťom a ich rodinám na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd tak, aby v budúcnosti boli schopní samostatne žiť a boli začlenení do bežnej spoločnosti.
 • Vhodným preventívnym programom, odborným praktickým vedením a poradenstvom eliminovať, alebo aspoň zmierniť problémy v rodine, a predchádzať vyňatiu detí z rodiny.  Zefektívniť potrebnú intervenciu smerovanú na túto skupinu detí a ich okolie.
 • Predchádzať nežiaducim dôsledkom a smerovať k čo najskoršiemu započatiu odbornej diagnostiky a terapeutického pôsobenia zameraného na zvládnutie problémov alebo krízy rodiny. Je potrebné podporovať aj ranú starostlivosť od narodenia dieťaťa.
 • Rozvíjať osobnosť zverených detí smerom ku korektnej vzájomnej komunikácii, akceptácii, spolupráci, zodpovednosti za vlastné konanie, získavaniu reálneho sebaobrazu a kladeniu si reálnych cieľov, ale zároveň aj saturovať poznávacie, pohybové a umelecké potreby detí.

 

Hlavné zásady výchovy v našom detskom domove

 

Zásada jasných vymedzení pravidiel

Pravidlá správania sú jasne oznámené, vysvetlené a prediskutované s deťmi. Jasné sú i prípadné sankcie pri ich nedodržaní.

Zásada primeranosti k veku a k schopnostiam

Požiadavky a povinnosti detí sú stanovené s prihliadnutím na vek a  individuálne schopnosti a možnosti jednotlivých detí v rámci skupiny.

Zásada vlastného výberu a dôsledkov

Dieťa má mať pocit, že si samo vyberá spôsob svojej komunikácie, prístupu a správania, ale s vedomím, že za prekročenie stanovených pravidiel bude akceptovať dôsledky týchto prekročení. Zároveň má byť zrejmé, že akceptácia pravidiel v jeho činnosti je odmenená príjemnou atmosférou, veselými deťmi a dospelými, možnosťou realizovať obľúbené činnosti a pod.

Zásada dobrovoľnosti a povinnosti

Činnosti detí sú koncipované tak, aby sa dieťa učilo rozhodovať o sebe v rámci dobrovoľných/ alternatívnych aktivít, ale zároveň aby získavalo zodpovednosť pre plnenie povinných činností a úloh.

Zásada aktivity

DeD ponúka v každodennej činnosti dostatok pestrých možností na aktívne trávenie poobedňajšieho času.

Zásada spolupráce a zdieľania

Oceňuje sa kamarátsky vzťah k deťom, pomoc, spolupráca, zdieľanie a akceptácia.

Zásada bezpečnosti

Dieťa má byť v bezpečí nielen z hľadiska ochrany zdravia, ale aj z psychohygienického hľadiska – nikto sa nesmie cítiť utláčaný, vyčlenený kolektívom. Čas strávený v DeD má byť pre dieťa príjemnou a radostnou časťou dňa.

Zásada relaxácie

Nevyhnutnou súčasťou činnosti DeD je aj odpočinková a relaxačná zložka.

                                                               

Personálne zabezpečenie

Priamu činnosť s deťmi v rámci jednotlivých samostatných výchovných skupín v DeD realizujú pedagogickí zamestnanci. Nočný dozor vykonávajú pomocné vychovávateľky s kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z.. V profesionálnych rodinách starostlivosť a výchovu zabezpečujú profesionálni rodičia.

Odbornú starostlivosť, diagnostiku detí, poradenstvo a terapeutické intervencie zabezpečujú odborní zamestnanci: dve sociálne pracovníčky a psychologička. 

Ekonomický úsek tvoria aktuálne 4 zamestnanci.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Rozvíjanie zamestnancov detského domova

Zamestnanci nášho detského domova sa zúčastňovali  školení a pravidelných metodických stretnutí organizovaných Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny, Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov, Úsmevu ako dar, Metodicko-pedagogických centier a inými organizáciami.

Supervízia pre zamestnancov

Zamestnanci sa pravidelne zúčastňovali individuálnych a skupinových supervízií, podľa vypracovaného plánu supervízie na rok 2016 a podľa aktuálnej potreby každého zamestnanca. Supervízie sa zúčastnili všetci pedagogickí a odborní zamestnanci DeD, vrátane profesionálnych rodičov.

Forma supervízie:

Počet hodín:

individuálna

19,5

skupinová

19

Spolu:

38,5

Výška FP na supervíziu:

1250 €

 

Vzdelávanie v DeD Štúrovo

Ďalšie rozvíjanie odborných zručností zamestnancov prebehlo prostredníctvom vzdelávania. Využili sme pritom ponuky organizácie Úsmev ako dar.

Názov vzdelávania:

Počet zamestnancov:

Výška FP na vzdelávanie:

III. konferencia OZ DeD SR

1

53 €

Konferencia špeciálnej práce s marginálnymi rodinami

1

15 €

Odborný seminár

1

15 €

Odborný seminár, prax ZFK

1

69 €

Odborný seminár

2

40 €

Odborný seminár pre vychovávateľov

3

212 €

Odborný seminár pre soc. pracovníkov

2

159 €

Správa registratúry

1

39 €

školenie o odmeňovaní ped. a odb. zamestnancov

2

70 €

Konferencia Častá Papiernička

1

25 €

16. ročník konf. Mosty v soc.-práv. ochrane

1

39 €

Program PRIDE

11

869 €

Výška FP na  vzdelávanie:

 

1605 €

 

Celková výška finančného príspevku na vzdelávanie zamestnancov za rok 2016 tvorí 1605 €.

 

Účasť na konferenciách

Naši zamestnanci sa zúčastnili troch celoslovenských konferencií v rekreačnom areáli Holiday Village Tatralandia pri Liptovskom Mikuláši. Pozvanie na konferenciu vysoko odborne zastrešili viacerí odborníci, ktorí sa pohybujú v oblasti praxe detských domovov i mimo nej. Naši zamestnanci mali možnosť zúčastniť sa prednášok a aktívne sa zapájať do pripravených workshopov.

Na celoslovenskej konferencií sociálnych pracovníkov boli prítomné obe sociálne pracovníčky DeD.

Na celoslovenskej konferencií vychovávateľov detských domovov sa zúčastnili koordinátori samostatných výchovných skupín.

V júni 2016 sme prijali pozvanie na zahraničnú 3 dňovú konferenciu okolitých karpatských štátov, ktorá sa konala v maďarskom Debrecíne. Konferencie sa zúčastnila riaditeľka DeD a koordinátorka 2.SVS, kde v krátkej prezentácii predstavili život nášho DeD. Zúčastnili sa workshopov a mali možnosť získať a vymeniť množstvo skúseností a nových kontaktov. 

 

V. Zapájanie rodín

 

Odchod detí z detského domova

 

Analýza odchodu detí z DeD

sanácia rodinného prostredia

0

NRS, NOS, PS

1

dospelosť

k biol. rodine

4

dom na polceste

1

k partnerovi

1

iné

1

Spolu:

8

Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa MD:

 4521 €

 

 

Návštevy a pobyty detí v rodine

 

Krátkodobé pobyty dieťaťa v rodine

Súčasťou sanácie rodiny a zároveň spolupráce s rodinou je realizácia krátkodobých pobytov dieťaťa v jeho biologickej rodine, alebo u jeho známych. Krátkodobé pobyty uskutočňujeme počas víkendov a prázdnin. Zámerom týchto pobytov je predovšetkým udržať rodinnú spolupatričnosť, ponúknuť dieťaťu stretnúť sa so svojou širšou rodinou, priateľmi atď. Sociálne pracovníčky sú v pravidelnom kontakte s rodinou, spolupracujú a tieto pobyty podporujú. Krátkodobé pobyty sa uskutočňujú po dôkladnom prešetrení sociálnych podmienok a atmosfére v rodine.

Pri vyhodnotení veľmi zlých sociálnych podmienok zabezpečujeme krátke návštevy detí v ich biologickej rodine v sprievode sociálnych pracovníčok. Nie všetky rodiny sú týmto návštevám otvorené, niekedy je spolupráca a postupné zbližovanie sa náročnejšie.

 

 

 

Návšteva rodičov v detskom domove

Návštevy rodičov uskutočňujeme v návštevnej miestnosti, alebo priamo na izbe dieťaťa. Najdôležitejšie je zabezpečiť ochranu dieťaťa. Ak je to potrebné, návštevy sú uskutočňované v prítomnosti sociálnej pracovníčky.

Návštevy nie sú obmedzené návštevnými hodinami ani dňami. Sú vítaným spôsobom udržiavania záujmu rodičov o dieťa.

Snažíme sa rodičov zapojiť aj do bežných činností spojených so starostlivosťou o dieťa ako je návšteva lekára, školy, rôznych vystúpení a pod. ktoré sú pre dieťa viditeľným prejavom záujmu o neho, čo v ňom posilňuje pocit hodnoty.

Počet detí navštevujúcich rodinu: 12

Výška finančného príspevku na stravné v rodine za rok 2016: 1542,46  €.

 

 

 

Pohľadávky voči rodičom

K 31.12.2016 evidujeme  pohľadávok za  dlžníkov v sume:  126 673,65 € (viď. ÚZ k 31.12.2016, str. 3, riadok č. 66).

 

 

V. Spolupráca s odbornou verejnosťou

                                                                  

Organizované aktivity v DeD a mimo DeD

          Okrem bežného plnenia výchovných plánov, sa deti z nášho domova zapojili do  nasledovných akcií a podujatí:

 • už v januári 2016 sa znova naše deti zúčastnili výletu spojeného so športovou činnosťou – korčuľovanie sa na umelej ploche v neďalekom maďarskom mestečku Tát. Prepravu zabezpečil súkromný prepravca ako sponzorský dar. Z akcie mali radosť aj malí aj veľkí. Môžeme vyjadriť spokojnosť so spoluprácou s našimi blízkymi maďarskými susedmi a ďakujeme našej kolegyni p. vychovávateľke za jej aktivitu a organizáciu podujatia;
 • maškarné plesy a fašiangové oslavy na školách i MŠ;
 • na jar a počas leta sme využili permanentku termálneho kúpaliska v Štúrove na celodenné kúpanie v krytej plavárni a vo vonkajších bazénoch;
 • v máji sa 10 našich športovcov zúčastnilo krajskej športovej súťaže v Detskom domove Kolárovo, kde dosiahli úspechy a ocenenia. 6 detí postúpilo do slovenského kola a s toho 2 deti postúpili na medzinárodné kolo do Bratislavy. Deti mali z úspechu veľkú radosť.
 • Účasť na mestskom vystúpení ku dňu Matiek (recitácie, spev, tanec);
 • V júni sme oslávili deň detí celodenným programom v areáli domova;
 • na začiatku júla sme zabezpečili letný týždňový tábor pre všetky deti v rekreačnej oblasti v Brezovej pod Bradlom. Deti si užili kúpanie sa na kúpalisku, športové aktivity, turistické vychádzky po okolí;
 • v auguste organizované turistické vychádzky po našom okolí a časté návštevy nášho kúpaliska, kultúrnych programov mesta;
 • v septembri sa deti zúčastnili výstavy v nadácii: Inšpirujme sa navzájom v Nových Zámkoch, kde prispeli svojou tvorbou, zúčastnili sa na „Dňoch mesta“ v susednom Ostrihome;
 • v októbri sa deti zúčastnili súťaže „Rómske farbičky“, ocenili nás  1. miestom;
 •  v októbri sa v rámci tradičného Štúrovského jarmoku konala pre Detský domov Štúrovo dobrovoľná zbierka, v rámci ktorej naše deti prezentovali vlastnoručne vyrobené predmety a darčeky;
 •  deti absolvovali trojtýždňový pobyt v detskej ozdravovni Železné;
 • dobrovoľníčky červeného kríža na základe programu s názvom Dorotka počas viacerých návštev v DeD poučia a  hravou formou ich naučia základom bezpečnosti ochrany zdravia;
 • v novembri sa deti zúčastnili športového dňa v CVČ v Štúrove, v rámci „Mesiaca úcty k starším“ sme zabezpečili kultúrny program v zariadení Humanita v Štúrove;
 • Navštívil nás Mikuláš v domove a na námestí mesta;
 • v rámci sponzorskej akcie najsilnejšieho muža z MR, deti mali možnosť si vyskúšať zdvíhanie závaží, ťahanie lana, odtiahnutie kamiona;
 • v decembri sa naše deti zúčastnili koncertu Úsmev ako Dar – Najmilší koncert v Bratislave a vianočného koncertu, ktorý organizoval Detský domov Topoľčany, zúčastnili sa vianočných trhov v obci Salka, kde predviedli svoj talent krátkym vystúpením;
 • koncom decembra deti absolvovali týždenný zimný tábor v Nízkych Tatrách;
 • v januári nás čakajú maškarné plesy a fašiangové oslavy na školách i MŠ;

 

Zábavné podujatia, kreatívne práce, turistické výlety a športové hry sú pravidelnou súčasťou bežného života detí v DeD v rámci výchovnej práce s deťmi.

 

Sponzorstvo

Detský domov Štúrovo má pravidelných ale i príležitostných sponzorov, ktorí prispievajú najmä ošatením pre deti, hračkami, športovými pomôckami, ale i finančnými darmi.

 

Vytváranie rodinných podmienok pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa

Detský domov zabezpečuje deťom pravidelnú školskú dochádzku a prípravu na povolanie.

Druh školského zariadenia:

Počet detí:

Nezaškolení

4

 

Materská škola

4

Základná škola

7

Špeciálna základná škola

12

Stredná škola /SOŠ, SOUI/

4

 

Špeciálna stredná škola

3

Nadstavbové štúdium

0

Vysoká škola

1

 

 

Záujmová činnosť

            Deti navštevujú voľnočasové krúžky. Chlapci sú zapísaní na futbalový krúžok, starší chlapci sa zúčastňujú futbalových tréningov a sú zaradení do futbalového mužstva za žiakov a za dorast. Toho roku dvaja naši chlapci začali navštevovať krúžok vzpierania a dievčatá krúžok Hip-Hop tanca.

 

Letné tábory

Na začiatku júla sme zabezpečili letný týždňový tábor pre všetky deti v rekreačnej oblasti Brezová pod Bradlom v priestrannej chate. Deti si užili kúpanie sa na kúpalisku, športové aktivity, turistické vychádzky v prírodnej rezervácií a dostatok klubových spoločných hier.

Celková výška finančných prostriedkov použitých na zabezpečenie letného tábora v Brezovej pod Bradlom bola 722,40  €.

 

 

Zimné tábory

Počas zimných prázdnin sme zabezpečili zimný týždňový tábor pre všetky deti v rekreačnej oblasti Nízkych Tatier v priestrannej chate. Deti si užili guľovačku, sánkovačku a kopec snehu.  

Celková výška finančných prostriedkov použitých na zabezpečenie zimného tábora predstavovala 2069 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Účtovná závierka k 31.12.2016

 

  Výročné správy 2016