Detský domov Štúrovo

 

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA
na voľné pracovné miesto v Detskom domove Štúrovo, Námestie 
slobody č, 13, 943 01 Štúrovo na pozíciu:
SOCIÁLNY PRACOVNÍK
Kraj
:  Nitriansky
Výberové konanie číslo:  VK č.3/2017
Názov pozície:    sociálny pracovník (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet voľných miest:  1 
Miesto výkonu práce:  Detský domov Štúrovo, Námestie slobody č. 13, 943 01 Štúrovo
Hlavné úlohy:
odborná činnosť vykonávaná sociálnym pracovníkom
v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Termín nástupu:  1. september  2017
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie 
uchádzača:   vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v odbore sociálna práca
Jazykové znalosti:  nevyžadujú sa
Počítačové znalosti:
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet,
Microsoft Powerpoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť efektívnej 
koordinácie, kooperácie a komunikácie, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaž.
Požadované odborné znalosti: - znalosť príslušnej legislatívy najmä:
Zákon  č.  305/2005  Z.z.  o  sociálnoprávnej  ochrane  detí  a  sociálnej  kuratele  a  zmene  a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov. Dohovor 
o právach dieťaťa. Zákon č.36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Doplňujúce požiadavky: vodičské oprávnenie sk.“B“ – aktívny vodič
Kontakt pre poskytnutie informácií: Ing. Klaudia Jónásová,
tel. + 421-367511110
e-mail: riaditel.sturovo@ded.gov.sk
Adresa: Detský domov Štúrovo, Námestie slobody č.13, 943 01 Štúrovo
Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží
a) žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu, 
b) profesijný štruktúrovaný životopi a motivačný list
c)  kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom 
dosiahnutom  vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúca vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa, 
d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (predložiť najnestôr deň pred 
podpísaním
e) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
f) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
g) písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania 
v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
Termín  podania  žiadosti  o zaradenie  do  výberového  konania   spolu  so  všetkými 
požadovanými  dokladmi  je  do 15.08.2017.  V prípade  absencie  niektorého  z vyššie 
uvedených dokladov alebo v prípade nekompletných dokladov ( bez originál podpisov) 
nebude  uchádzač  pozvaný  na  výberové  konanie.  Rozhodujúci  je  dátum  podania  na 
poštovej pečiatke. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a uchádzači spĺňajúci 
podmienky budú pozvaní na výberové konanie. 
Štúrovo, 13.07.2017

 

VYHLÁSENÍE VÝBEROVÉHO KONANIA
na voľné pracovné miesto v Detskom Domove Štúrovo, Námestie slobody č. 
13, 943 01 Štúrovo na pozíciu:
PROFESIONÁLNY RODIČ (ďalej len PR)

Kraj: Nitriansky
Výberové konanie číslo: VK č.2/2017
Názov pozície: profesionálny rodič  
Počet voľných miest: 1
Termín nástupu: september 2017
Miesto výkonu práce: trvalý pobyt PR – vlastný bytový priestor
Hlavné úlohy: zamestnanec detského domova, ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu 
detí  vo  svojom  domácom prostredí  (  v zmysle § 1  vyhlášky  č.  643/2008  Z.  z.  ktorou  sa 
vykonávajú  niektoré  ustanovenia  zákona  č.  305/2005  Z.  z.  o sociálnoprávnej ochrane  detí
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíxh predpisov)
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie
Osobitné  kvalifikačné  predpoklady:  certifikát  o  absolvovaní  prípravy  na  profesionálne 
vykonávanie náhradnej starostlivosti
Jazykové znalosti: nevyžaduje sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet,
Požadované  schopnosti  a osobnostné  vlastnosti:  zodpovednosť,  kladný  vzťah  k deťom, 
tímová  práca,  rodinné  zázemie,  podpora  rodiny,  flexibilita,  kreativita,  záujem  ďalej  sa 
vzdelávať, schopnosť  zvládať záťaž
Požadované odborné znalosti: znalosť príslušnej legislatívy najmä:
-   zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov,
Doplňujúce požiadavky: občianska bezúhonnosť, vodičský preukaz sk. „B“ – aktívny vodič
Kontakt pre poskytnutie informácií: Ing. Klaudia Jónásová,
tel. + 421-367511110
e-mail: riaditel.sturovo@ded.gov.sk
Adresa: Detský domov Štúrovo, Námestie slobody č.13, 943 01 Štúrovo 
Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:
a)  žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
b)  fotokópiu  vysvedčenia,  diplomu  alebo  iného  rovnocenného  dokladu  o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní,
c)  fotokópia  certifikátu  o absolvovaní  prípravy  na  profesionálne  vykonávanie  náhradnej 
starostlivosti,
d)  profesijný  štrukturovaný  životopis  s uvedením  celkovej  doby  dosianutej  praxe 
a motivačný list
e)  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (predložiť najneskôr deń pred podpísaním 
pracovnej zmluvy),
f)  výpis  z registra  trestov partnera  v zmysle  zákona  č.  305/2005  Z.z.  o sociálnoprávnej 
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 53 ods. 5, 
nie starší ako 3 mesiace (predložiť najneskôr deń pred podpísaním pracovnej zmluvy),
g)  písomný súhlas partnera na výkon PR,
h)  doklad,  prípadne  čestné  prehlásenie  preukázajúce,  že  nehnuteĺnosť  uchádzača  spĺňa 
podmienky zákona  č.  124/2006  Z.  z.  o bezpečnosti  o ochrane  zdravia  pri  práci  v znení 
neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,
i)  čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, 
j)  písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
k)  písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania 
v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.
Termín  podania  žiadosti o zaradenie  do  výberového  konania   spolu  so  všetkými 
požadovanými  dokladmi  je  do 31.08.2017.  V prípade  absencie  niektorého  z vyššie 
uvedených dokladov alebo v prípade nekompletných dokladov ( bez originál podpisov) 
nebude  uchádzač pozvaný  na  výberové  konanie.  Rozhodujúci  je  dátum  podania  na 
poštovej pečiatke. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a uchádzači spĺňajúci 
podmienky budú pozvaní na výberové konanie. 
Štúrovo, 13.07.2017