Detský domov Štúrovo

    Úvod     Zmluvy     Faktúry     Fotogaléria     Kontakt     Register OPK     Podporili nás     O nás     Voľné pracovné miesta     Výročné správy     OZ  
 

Charakteristika

 

        Detský domov zabezpečuje starostlivosť o výchovu detí na základe rozhodnutia súdu celoročne a nepretržite, v období, kým rodina dieťaťa nie je schopná, alebo sa nemôže postarať o dieťa. Detský domov Štúrovo poskytuje starostlivosť deťom a mladým dospelým vo veku od 0 do 25 rokov podľa zákona č. 305/2005 o Sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

        Víziou detského domova je vytvoriť zariadenie pre dočasné umiestnenie detí, ktorých psychický, fyzický a sociálny vývin je ohrozený alebo narušený v ich primárnom prostredí. Naším cieľom je posilniť terénnu prácu s rodinou dieťaťa a to najmä prostredníctvom odborného poradenstva, edukáciou, priamou činnosťou a praktickým vedením rodičov našimi zamestnancami. Umožňujeme deťom prejaviť a rozvíjať ich individuálny potenciál a je im nápomocný pri dosiahnutí čo najvyšších akademických úspechov a životných kvalít, ktoré potom uľahčia mladým dospelým vstup do samostatného života.

 

Sme Rodinný typ

 

      V roku 2004 sme prešli cestu transformácii na detský domov rodinného typu. Priestorové usporiadanie: 2 samostatné výchovné skupiny v kmeňovej budove a 1 samostatná výchovná skupina v samostatnej budove  nachadzajúcej sa v areáli detského domova. Každá skupina si vedie samostatne  hospodárstvo a zabezpečuje základné potreby pre starostlivosť detí.

Kapacita v  detskom domove je spolu 35 detí.

V samostatných skupinách sa nachádza spolu 28 detí, z toho :

1. SVS - 8 detí,

2. SVS - 11 detí,

3. SVS - 9 detí,

a v  4-och Profesionálnych rodinách - 7 detí.

Momentálne sa u nás nachádzajú deti od 2 do 22 rokov.

Výchovu zabezpečujú vychovávatelia + pomocný vychovávateľ. Zamestnanci vo výchove majú pracovný  úväzok 37,5 hodín týždenne.

Na skupinu mladých dospelých dohliada sociálny pracovník a psychológ. Tí im pomáhajú s bežnou agendou.